logo Sykehusapotek Nord
Et nærbilde av en kalkulator

Om oss

Sykehusapotek Nord HF er ett av seks helseforetak eid av Helse Nord RHF.

Sykehusapotek Nord HF eier og driver sykehusapotek i Bodø, Tromsø og Harstad, og har avdelinger ved sykehusene i Narvik, Lofoten, Vesterålen, Kirkenes, Hammerfest, Alta, Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Apotekene er samlokalisert med sykehus i regionen. Hovedkontoret er i Tromsø. 

 
Den største delen av den årlige omsetningen på 710 millioner (2022) er relatert til leveranse av legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i regionen og salg av legemidler til privatkunder. I 2022 var det 167 ansatte i foretaket.

 
Sykehusapotekene i Bodø, Harstad og Tromsø har publikumsutsalg med et bredt vareutvalg rettet mot sykehusenes pasienter, leveranse av legemidler til sykehusene, produksjonsavdelinger som lager spesielle legemidler tilpasset den enkelte pasient og rådgivningsavdelinger som driver med klinisk farmasi, tilsyn med legemiddelhåndteringen i sykehusene og enkelte kommuner, undervisning og annen farmasifaglig rådgivning.

 
Avdelingene i Kirkenes, Hammerfest, Alta, Narvik, Lofoten, Vesterålen, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen har leveranse av legemidler til sykehusene og rådgivningsavdelinger.
 
I tillegg er forskning en viktig del av virksomheten.

Sykehusapotek Nord støtter opp under Helse Nords kvalitetsstrategi og skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Sykehusapotek Nord skal kvalitetssikre legemiddelbruken gjennom farmasøytisk kompetanse, produksjons- og forsyningsberedskap, samt bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd, uansett behandlingsnivå.

Formålet utføres ved å være en sikker leverandør av alle apotekvarer som helseforetakene bestiller, drive publikumsapotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg, produsere alle legemidler som må lages og pakkes til den enkelte pasient, gi rådgivning til helsepersonell og pasienter om riktig bruk og håndtering av legemidler herunder lage en opptrappingsplan for klinisk farmasi, utøve og ta i bruk forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i hele Helse Nord.

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Helse Nord har i tillegg tatt inn verdien lagspill. ​ Sykehusapotek Nord skal bidra til en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar kjerneverdiene. Gjennom visjonen fører sykehusapotekets kunnskap og kompetanse til kvalitet i legemiddelbehandlingen i spesialist – og primærhelsetjenesten.  Administrerende direktør Hilde Gustavsen Erstad
  Telefon: 480 01 655 E-post: Hilde.Gustavsen.Erstad@sykehusapotek-nord.no

  Fagsjef Margaret Aarag Antonsen
  Telefon: 922 90 749 E-post: Margaret.Aarag.Antonsen@sykehusapotek-nord.no

  Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
  Telefon: 481 62 225 E-post: Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no

  Sykehusapoteker i Bodø Hans Jørgen Sevatdal
  Telefon: 959 08 854 E-post: Hans.Jorgen.Sevatdal@sykehusapotek-nord.no

  Sykehusapoteker i Harstad Airin Nordgård
  Telefon: 992 74 115 E-post: Airin.Nordgard@sykehusapotek-nord.no

  Sykehusapoteker i Tromsø Camilla H. Bjørnstad
  Telefon: 957 94 118 E-post: Camilla.H.Bjornstad@sykehusapotek-nord.no

  Styret i Sykehusapotek Nord består av følgende personer:

   

  Portrettbilde av Håvard Horn
  Håvard Horn, Styreleder

  Håvard Horn, Lofoten

  Styreleder siden februar 2024.

  Håvard Horn er farmasøyt, med Master i Farmasi fra Institutt for Farmasi i Tromsø. Horn jobber i dag som Kvalitetsdirektør i havbrukskonsernet Nordly Holding AS, har vært apoteker i mange år og har også erfaring fra sykehusfarmasien. Har hatt flere styreverv, og har vært kommunestyre representant for Høyre sist i årene 2019-2023 i Vestvågøy kommune. Håvard er bosatt på Leknes i Lofoten.  

   

   

   

   

  En mann med briller
  Lars Småbrekke, Nestleder

  Lars Småbrekke

  Nestleder

  Styremedlem siden 2015. Småbrekke er utdannet Cand.pharm, MPublic Health, PhD, og har I dag stilling som professor ved Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet til sammen ca. 20 år i sykehus/sykehusapotek. Medlem i Bivirkningsnemda og Blåreseptnemda i flere perioder. Han har vært tilsatt ved UiT Norges arktiske universitet siden 2009. Bosatt i Tromsø.

   

   

   

   

  Anna Arnesen
  Anna Arnesen, Ansattvalgt styremedlem

  Anna Arnesen

  Styremedlem, ansattvalgt

  Ansattvalgt styremedlem siden mars 2024. Anna Arnesen er utdannet farmasøyt (Master i farmasi) ved Universitetet i Tromsø fra 2010. Hun jobber i dag som rådgivnings- og klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Hammerfest. Hun er tillitsvalgt for farmasøytene i Norges Farmaceutiske Forening lokalt og i foretaket. Tidligere har hun jobbet som farmasøyt ved Ditt Apotek / VitusApotek Isbjørn.

   

   

   

  En person som bruker briller
  Eva Håheim Pedersen, 
  Styremedlem

  Eva Håheim Pedersen

  Styremedlem

  Eva Håheim Pedersen er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitet i Tromsø. Hun har arbeidet 11 år ved Høgskolen i Finnmark og har 20 års ledererfaring som klinikksjef og administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF og klinikkdirektør i Vestre Viken HF. Eva er bosatt i Lier kommune  

   

   

   

   

   

  Styremedlem Catarina Sivertsen
  Catarina Sivertsen, Ansattvalgt styremedlem

  Catarina Sivertsen

  Styremedlem, ansattvalgt

  Catarina Sivertsen ble valgt inn i styret i mars 2022, hun er apotektekniker ved Sykehusapoteket i Bodø og hovedtillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat i Sykehusapotek Nord. Hun startet å jobbe i apotek i 2010 og var ferdig utdannet i 2011. Catarina har siden da jobbet seg opp både i stillingsprosent og arbeidsoppgaver i andre apotekkjeder før hun startet i Sykehusapoteket i Bodø i 2015. Catarina har vært plasstillitsvalgt for Sykehusapoteket i Bodø. Catarina er bosatt i Bodø.

   

   

   

  Styremedlem Sylvi Pedersen Vatne
  Sylvi Pedersen Vatne, Styremedlem

   Sylvi Pedersen Vatne

  Styremedlem

  Styremedlem siden mars 2022. Vatne er utdannet sykepleier fra UiT Norges arktiske universitet, med videreutdanning innen rehabilitering, hun er også høgskolekandidat i kulturfag m/religion. I dag er Vatne freelance sykepleier, for tiden lærerveileder for sykepleierstudenter i praksisfeltet. Vatne er også sametingsrepresentant (fra 2021), sitter i Sametingets Kontrollutvalg og i Oppvekst,- omsorg- og utdanningskomiteen. Hun har jobbet som sykepleier siden 2009, og vært leder i flere år i både offentlig og privat sektor. Vatne har vært vara i flere perioder på Sametinget, medlem i Samisk Kulturråd, sittet i politiske styreverv, vært vara til kommunestyret i Karlsøy Kommune og der blant annet også nestleder i Helse- og sosialutvalget. Bosatt i Manndalen i Kåfjord Kommune. 

   

  Styremedlem Morten Støver
  Morten Støver, Styremedlem

   Morten Støver

  Styremedlem

  Oppnevnt i mars 2022. Morten Støver er utdannet siviløkonom fra BI 1982.  Han har arbeidet i bank det meste av sin yrkeskarriere (Nordlandsbanken og DNB fra 1984 til 2020). Etter 2020 har ulike styreverv vært hovedbeskjeftigelsen. Han har hatt flere lederroller, adm. dir i Nordlandsbanken 2002-2012 og divisjonsdirektør i DNB fra 2003-2020. Har hatt en rekke styreverv innen DNB konsernet. Etter 2020 har han styreverv som styreleder i blant annet i Rana Gruber ASA, Eksportfinansiering Norge, Løvold Solutions AS, Elektro AS og Nofir AS.  Videre er han styremedlem i Seaworks AS. Han er bosatt i Bodø.

   

   

   

  Oppdrag
  • Bidra til at Helse Nord tar i bruk den spesialkompetansen som farmasien representerer, i all pasientbehandling.
  • Påse at det er god kvalitet på de varer og tjenester som Sykehusapotek Nord leverer.
  • Bidra i arbeidet med å få brukere, kunder og medarbeidere til å føle seg trygge og at alle blir møtt med respekt.
  • Bidra til at Sykehusapotek Nord drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes.
  •  Ivareta brukernes interesser og se til at varene og tjenestene Sykehusapotek Nord leverer er universelt utformet.  

  Medlemmer i brukerutvalget
  Terje Olsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Leder
  Paul Daljord, Nordlandssykehuset
  Torhild Ackerman, Finnmarkssykehuset
  Grete Bang, Helgelandssykehuset
  Kitt-Anne Jorid Hanse, Regionalt brukerutvalg

  Kontakt sekretariatet
  Foretak@sykehusapotek-nord.no

  For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

       

          

         E-post: Foretak@sykehusapotek-nord.no
         For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

         Postadresse
         Sykehusapotek Nord HF
         Postboks 6147, Langnes
         9291 Tromsø

         Telefon

         777 81804

         Besøksadresse foretaksadministrasjonen

         Sykehusvegen 21                                                                                                              9019 Tromsø         Fakturaadresse
         Sykehusapotek Nord HF​​

         Fakturamottak
         Postboks 3235
         7439 Trondheim
         Invoice.3235@kollektor.no (kun pdf-filer)

         Sykehusapotek Nord HF skal som hovedregel motta e-faktura fra sine leverandører, og er registrert i det elektroniske adresseregisteret ELMA.
         Organisasjonsnummer: 983 974 937

         ​​​
          

         ​​
          

         Sykehusapotek Nord HF utfører aktsomhetsvurderinger for å forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven.

          

          

         Kompetanse du finner i Sykehusapotek-Nord

         Ved sykehusapotekene har vi farmasifaglig kompetanse som gjør oss i stand til å nå målet om at legemidler skal brukes riktig.
         Kompetanse i Sykehusapotek-Nord
         En gruppe flasker med etiketter
         Sist oppdatert 12.01.2024