logo
Et nærbilde av en kalkulator

Om oss

Sykehusapotek Nord HF er ett av seks helseforetak eid av Helse Nord RHF.

Sykehusapotek Nord HF eier og driver sykehusapotek i Bodø, Tromsø og Harstad, og har avdelinger ved sykehusene i Narvik, Lofoten, Vesterålen, Kirkenes, Hammerfest, Alta, Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Apotekene er samlokalisert med sykehus i regionen. Hovedkontoret er i Tromsø. 

 
Den største delen av den årlige omsetningen på 710 millioner (2022) er relatert til leveranse av legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i regionen og salg av legemidler til privatkunder. I 2022 var det 167 ansatte i foretaket.

 
Sykehusapotekene i Bodø, Harstad og Tromsø har publikumsutsalg med et bredt vareutvalg rettet mot sykehusenes pasienter, leveranse av legemidler til sykehusene, produksjonsavdelinger som lager spesielle legemidler tilpasset den enkelte pasient og rådgivningsavdelinger som driver med klinisk farmasi, tilsyn med legemiddelhåndteringen i sykehusene og enkelte kommuner, undervisning og annen farmasifaglig rådgivning.

 
Avdelingene i Kirkenes, Hammerfest, Alta, Narvik, Lofoten, Vesterålen, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen har leveranse av legemidler til sykehusene og rådgivningsavdelinger.
 
I tillegg er forskning en viktig del av virksomheten.

Sykehusapotek Nord støtter opp under Helse Nords kvalitetsstrategi og skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Sykehusapotek Nord skal kvalitetssikre legemiddelbruken gjennom farmasøytisk kompetanse, produksjons- og forsyningsberedskap, samt bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd, uansett behandlingsnivå.

Formålet utføres ved å være en sikker leverandør av alle apotekvarer som helseforetakene bestiller, drive publikumsapotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg, produsere alle legemidler som må lages og pakkes til den enkelte pasient, gi rådgivning til helsepersonell og pasienter om riktig bruk og håndtering av legemidler herunder lage en opptrappingsplan for klinisk farmasi, utøve og ta i bruk forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i hele Helse Nord.

Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Helse Nord har i tillegg tatt inn verdien lagspill. ​ Sykehusapotek Nord skal bidra til en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar kjerneverdiene. Gjennom visjonen fører sykehusapotekets kunnskap og kompetanse til kvalitet i legemiddelbehandlingen i spesialist – og primærhelsetjenesten.Administrerende direktør Hilde Gustavsen Erstad
Telefon: 480 01 655 E-post: Hilde.Gustavsen.Erstad@sykehusapotek-nord.no

Fagsjef Margaret Aarag Antonsen
Telefon: 922 90 749 E-post: Margaret.Aarag.Antonsen@sykehusapotek-nord.no

Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Telefon: 481 62 225 E-post: Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Bodø Hans Jørgen Sevatdal
Telefon: 959 08 854 E-post: Hans.Jorgen.Sevatdal@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Harstad Airin Nordgård
Telefon: 992 74 115 E-post: Airin.Nordgard@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Tromsø Camilla H. Bjørnstad
Telefon: 957 94 118 E-post: Camilla.H.Bjornstad@sykehusapotek-nord.no

Styret i Sykehusapotek Nord består av følgende personer:

Styreleder Grete Ellingsen

 

 

 

Grete Ellingsen

Styreleder siden mars 2020.

Grete Ellingsen er utdannet jurist, og har blant annet vært ordfører i Sortland for Høyre, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har flere styreverv og er nå administrerende direktør i Nordområd AS. Grete er bosatt på Sortland.

 

 

 

Nestleder Gunnar Skov Simonsen

Gunnar Skov Simonsen, Tromsø

Nesteleder i styret

Oppnevnt som nestleder i styret fra 2019. Gunnar Skov Simonsen er utdannet lege ved UiT-Norges Arktiske Universitet (1990) og spesialist i medisinsk mikrobiologi (2000). Doktorgrad om antibiotikaresistens og epidemiologi. Leder av Norsk Overvåkingssystem for Antibiotikaresistens (NORM) fra 2000 og norsk representant ved Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO) innenfor resistensovervåking. Avdelingsleder for mikrobiologi og smittevern i UNN HF fra 2004. Professor II ved UiT-Norges Arktiske Universitet fra 2011 med tilknytning til Harvard Medical School (Boston, USA) (2012-2013) og University of KwaZulu-Natal (Durban, Sør-Afrika) (2014-2020). Simonsen er varamedlem til styret ved Veterinærinstituttet. Gunnar er bosatt i Tromsø.

 

 

Styremedlem Catarina Sivertsen

 

Catarina Sivertsen

Styremedlem, ansattvalgt

Catarina Sivertsen ble valgt inn i styret i mars 2022, hun er apotektekniker ved Sykehusapoteket i Bodø og hovedtillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat i Sykehusapotek Nord. Hun startet å jobbe i apotek i 2010 og var ferdig utdannet i 2011. Catarina har siden da jobbet seg opp både i stillingsprosent og arbeidsoppgaver i andre apotekkjeder før hun startet i Sykehusapoteket i Bodø i 2015. Catarina har vært plasstillitsvalgt for Sykehusapoteket i Bodø. Catarina er bosatt i Bodø.

 

 

 

Styremedlem Ellen Mellingen

 

Ellen Marie Mellingen

Styremedlem, ansattvalgt

Ansattvalgt styremedlem siden mars 2020. Ellen Marie Mellingen er utdannet farmasøyt (Master i farmasi) fra Universitetet i Tromsø fra 2007. Hun jobber i dag som rådgivnings- og klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Bodø, avdeling Helgeland, hvor hun også er tillitsvalgt for farmasøytene i Norges Farmaceutiske Forening. Tidligere har hun jobbet som farmasøyt og apoteker i Apotek 1. Hun er bosatt i Mo i Rana.

 

 

 

Styremedlem Sylvi Pedersen Vatne

 

Sylvi Pedersen Vatne

Styremedlem

Styremedlem siden mars 2022. Vatne er utdannet sykepleier fra UiT Norges arktiske universitet, med videreutdanning innen rehabilitering, hun er også høgskolekandidat i kulturfag m/religion. I dag er Vatne freelance sykepleier, for tiden lærerveileder for sykepleierstudenter i praksisfeltet. Vatne er også sametingsrepresentant (fra 2021), sitter i Sametingets Kontrollutvalg og i Oppvekst,- omsorg- og utdanningskomiteen. Hun har jobbet som sykepleier siden 2009, og vært leder i flere år i både offentlig og privat sektor. Vatne har vært vara i flere perioder på Sametinget, medlem i Samisk Kulturråd, sittet i politiske styreverv, vært vara til kommunestyret i Karlsøy Kommune og der blant annet også nestleder i Helse- og sosialutvalget. Bosatt i Manndalen i Kåfjord Kommune. 

 

Styremedlem Morten  Støver

 

Morten Støver

Styremedlem

Oppnevnt i mars 2022. Morten Støver er utdannet siviløkonom fra BI 1982.  Han har arbeidet i bank det meste av sin yrkeskarriere (Nordlandsbanken og DNB fra 1984 til 2020). Etter 2020 har ulike styreverv vært hovedbeskjeftigelsen. Han har hatt flere lederroller, adm. dir i Nordlandsbanken 2002-2012 og divisjonsdirektør i DNB fra 2003-2020. Har hatt en rekke styreverv innen DNB konsernet. Etter 2020 har han styreverv som styreleder i blant annet i Rana Gruber ASA, Eksportfinansiering Norge, Løvold Solutions AS, Elektro AS og Nofir AS.  Videre er han styremedlem i Seaworks AS. Han er bosatt i Bodø.

 

Styremedlem Lars Småbrekke

 

Lars Småbrekke

Styremedlem

Styremedlem siden 2015. Småbrekke er utdannet Cand.pharm, MPublic Health, PhD, og har I dag stilling som professor ved Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet til sammen ca. 20 år i sykehus/sykehusapotek. Medlem i Bivirkningsnemda og Blåreseptnemda i flere perioder. Han har vært tilsatt ved UiT Norges arktiske universitet siden 2009. Bosatt i Tromsø.

Oppdrag
• Bidra til at Helse Nord tar i bruk den spesialkompetansen som farmasien representerer, i all pasientbehandling.
• Påse at det er god kvalitet på de varer og tjenester som Sykehusapotek Nord leverer.
• Bidra i arbeidet med å få brukere, kunder og medarbeidere til å føle seg trygge og at alle blir møtt med respekt.
• Bidra til at Sykehusapotek Nord drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes.
•  Ivareta brukernes interesser og se til at varene og tjenestene Sykehusapotek Nord leverer er universelt utformet.  

Medlemmer i brukerutvalget
Terje Olsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Leder
Paul Daljord, Nordlandssykehuset
Torhild Ackerman, Finnmarkssykehuset
Grete Bang, Helgelandssykehuset
Kitt-Anne Jorid Hanse, Regionalt brukerutvalg

Kontakt sekretariatet
Foretak@sykehusapotek-nord.no

For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

 

 

E-post: Foretak@sykehusapotek-nord.no
For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

Postadresse
Sykehusapotek Nord HF
Postboks 6147, Langnes
9291 Tromsø

Telefon

777 81804

Besøksadresse foretaksadministrasjonen

Sykehusvegen 21                                                                                                              9019 TromsøFakturaadresse
Sykehusapotek Nord HF​​

Fakturamottak
Postboks 3235
7439 Trondheim
Invoice.3235@kollektor.no (kun pdf-filer)

Sykehusapotek Nord HF skal som hovedregel motta e-faktura fra sine leverandører, og er registrert i det elektroniske adresseregisteret ELMA.
Organisasjonsnummer: 983 974 937

​​​
 

​​
 

Sykehusapotek Nord HF utfører aktsomhetsvurderinger for å forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven.

Vi redegjør årlig for arbeidet vi gjør med aktsomhetsvurderinger:
Redegjørelse for rapporteringsåret 2022

Kompetanse du finner i Sykehusapotek-Nord

Ved sykehusapotekene har vi farmasifaglig kompetanse som gjør oss i stand til å nå målet om at legemidler skal brukes riktig.
Kompetanse i Sykehusapotek-Nord
En gruppe flasker med etiketter
Sist oppdatert 17.04.2023