logo Sykehusapotek Nord

Tjenester

Sykehusapotek Nord leverer legemidler til sykehusene Helse Nord. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk av disse bidrar til å sikre at du som pasient får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg. Vi jobber daglig for å sikre forsyning av legemidler til sykehusene og at leveransen til sykehusene er trygg og effektiv.

Ved sykehusinnleggelse er det viktig at sykehuset får best mulig oversikt over legemidlene du bruker. Kontakt gjerne fastlegen i forkant og be om en oversikt over legemidlene dine. Noter selv legemidler du bruker uten resept.

Mer informasjon finner du på pasientsikkerhetsprogrammet

En oppdatert og korrekt legemiddelliste sikrer at du får legemidlene du trenger mens du er på sykehuset. Med utgangspunkt i denne listen kan en eventuelt justere dosering og endre legemidler for å sikre en god behandling.
Du kan lese mer om dette her på pasientsikkerhetsprogrammet.

En medisinliste er viktig for deg som bruker mange medisiner og er i kontakt med flere leger. Dette kan være aktuelt under et sykehusopphold og derfor er listen spesielt viktig hvis du skal behandles på sykehus. Medisinlisten er også fornuftig å ha med på reise i tilfelle du trenger nye medisiner eller må oppsøke lege.

Ved innleggelse på sykehuset kan det ha stor betydning at du opplyser om hvordan du bruker legemidlene dine, spesielt dersom du bruker dem annerledes enn det som står i listen fra fastlegen. Dersom du bruker reseptfrie legemidler er det viktig at du opplyser om dette. Dette kan for eksempel være naturlegemidler, vitamin- og mineraltilskudd. 

Om du bruker kommunale helsetjenester (for eksempel hjemmesykepleie) eller ferdig doserte legemidler i poser er det viktig å opplyse om dette ved innleggelse.

Sykehuset dekker all legemiddelbehandling dersom du innlegges. 

Sykehuset bærer ansvaret for at du får legemidlene du skal ha til rett tid, med rett dose og på rett måte. Spør om du er usikker på hvilke legemidler du får, eller om du får et legemiddel du ikke kjenner til.

I noen tilfeller kan legemidler du får på sykehuset se litt annerledes ut enn de bruker til vanlig. Dette kan skyldes at tilsvarende (generisk) legemiddel er kjøpt inn fra andre produsenter. Generiske legemidler inneholder de samme aktive virkestoffene i samme mengde og er likeverdige. 

Ved noen av sykehusets avdelinger arbeider kliniske farmasøyter med kvalitetssikring og kartlegging av legemiddelbruk (legemiddelanamnese), og samstemming av legemiddellister. Dette blir blant annet gjort under et legemiddelintervju, der du får spørsmål om din legemiddelbruk. Farmasøyten kan for eksempel spørre deg om du har opplevd bivirkninger eller har problemer med å svelge tabletter. 

Ved enkelte avdelinger i sykehuset jobber kliniske farmasøyter, i samarbeid med leger og sykepleiere, med å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen for enkeltpasienter. En slik systematisk vurdering blir kalt en legemiddelgjennomgang, og skal sikre god legemiddelbehandling og forebygge skader. Legemiddelrelaterte problemer som blir avdekket av farmasøyten blir tatt opp med lege. Farmasøyten gir råd om legemiddelbehandlingen, men det er legen som har ansvar for og tar beslutninger om endring i behandlingen.

Når du skal skrives ut fra sykehus er det viktig at du får god informasjon om de legemidlene du skal bruke, slik at du er trygg på hvordan du skal bruke dem riktig.

Det er også nødvendig at du har de legemidlene eller det utstyret du trenger for å fortsette behandlingen hjemme. Får du resept på nye legemidler eller har behov for utstyr, er det mulig ved flere sykehus å hente disse ut fra sykehusapoteket før du reiser. Du kan også bestille klargjøring av dine resepter før du går på apoteket via sykehusapotekenes klikk og hent løsning: https://bestilling.sykehusapotekene.no/ 

Enkelte legemidler er ikke lagervare på private apotek. Sykehusapotekene har et større utvalg av for eksempel uregistrerte legemidler (legemidler uten markedsføringstillatelse) og legemiddelutvalget er tilpasset det sykehuset rutinemessig bruker.

Legemidler som må lages eller tilberedes før bruk, kan ikke alltid skaffes umiddelbart. Alle sykehusapotek leverer legemidler som må lages eller tilberedes før bruk. I slike tilfeller må avdelingen på sykehuset ta kontakt med oss, slik at du kan få dette med deg før hjemreise eller tilsendt når du er kommet hjem.

 Eksempler på dette er: 

• intravenøs ernæring

• intravenøs antibiotikabehandling

• smerteblandinger 

• miksturer til barn

Mottar du kommunale helsetjenester (for eksempel hjemmesykepleie, omsorgsbolig eller lignende), eller mottar du ferdige doserte legemidler med ditt og legemiddelets navn på (multidosebruker), må de som skal hjelpe deg med den videre legemiddelbehandlingen få nødvendig informasjon.

Har du fått med deg en liste fra sjukehuset over legemidler du skal bruke, anbefaler vi at du viser den til hjemmesykepleier. Fastlegen din får tilsendt egen oversikt fra sjukehuset.

Se dine e-resepter på helsenorge.no

Sykehusapotek Nord kan tilby legemiddelsamtaler i publikumsapotekene og ved enkelte sykehusavdelinger. En legemiddelsamtale er en samtale mellom deg og en farmasøyt. Samtalen tar utgangspunkt i dine behov, og bruker resepter og utskrivningsinformasjon fra sykehuset som grunnlag. 

Målet er at du skal få kunnskap, bli trygg, og få bedre forståelse rundt bruken av dine legemidler. Du får informasjon om bruksområde, effekt, rett bruk og praktiske råd. Gjennomgangen kan eventuelt identifisere problemer med gjennomføring av behandlinga, om det er legemiddel som kan verke inn på hverandre eller bruk av likeverdige legemidler (synonympreparat/generiske legemiddel). Du kan be om en samtale ved ditt sykehusapotek før hjemreise.

Vi kan også formidle kontakt med primærhelsetjenesten for å gi nærmere informasjon om den videre legemiddelbehandling.

Sykehusapoteket leverer alle legemidler som brukes på sykehuset. Vi tilbyr også mulighet til å få sendt legemidler hjem. Dette kan avtales direkte med sykehusapotekene i Tromsø og Bodø.

Våre ansatte er spesialister på legemidler og gjør i stand legemidler til den enkelte pasient på bestilling fra sykehuset. Vår fagkunnskap sikrer at legemidlene er kvalitetssikret og produsert etter gjeldende regelverk .

Ved de sykehus som har sykehusapotek produserer vi blant annet legemidler til behandling av kreft, ernæring som gis direkte i blodet (TPN), smerteblandinger og antibiotikapumper. Vi lager også enkelte spesialtilpasninger til barn og andre legemidler som ikke er tilgjengelig fra legemiddelprodusenter.

Alle våre sykehusapotek har en publikumsavdeling hvor du kan ta ut legemidler som er skrevet ut på resept. Vårt utvalg i legemidler er tilpasset de legemidlene som sykehuset benytter i sin behandling. 

Hos oss kan du også få råd og veiledning av farmasøyter for å sikre at du får best mulig utbytte av behandlingen din. Vi har også egne informasjonsrom for veiledning der du kan få opplæring i bruk av dine legemidler.

Reseptfrie legemidler, sykepleieartikler, vanlige apotekvarer og hygieneartikler finner du hos oss. 

Vi yter tjenester direkte til pasienter som beskrevet over, f.eks. samstemming av legemiddelliste og legemiddelgjennomgang. I tillegg yter vi også tjenester på systemnivå.

 

De tjenestene vi jobber med på systemnivå er:

  • Rådgivning av leger og sykepleiere, for eksempel angående valg av preparat eller legemiddelform, blandbarhet av legemidler osv.
  • Bistår sykehusavdelinger med å kontrollere og holde orden på deres legemiddellager slik at lageret inneholder riktige legemidler i riktig mengde i forhold til sykehusavdelingens behov.
  • Undervisning av enhetens ansatte innenfor tema som legemiddelhåndtering eller legemiddelkunnskap
  • Bistå i utarbeidelse av kunnskapsbaserte behandlingsretningslinjer i samarbeid med sykehusavdelingens ansatte.
  • Deltar på vegne av sykehusforetakene og Helse Nord i anbudsarbeid knyttet til legemiddelinnkjøp og oppfølging av inngåtte avtaler.

  • Gjennomføring av legemiddelrevisjoner
  • Legemiddelberedskap ved legemiddelmangel
  • Legemiddelkomitearbeid (Sykehusets rådgivende organ i legemiddelsaker).
Sist oppdatert 29.05.2023