logo Sykehusapotek Nord

Farmasøyt i akuttmottak

Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet og påvirker legemiddelbehandling i hele pasientforløpet ved å inkludere klinisk farmasøyt som del av tverrfaglig team i akuttmottak i sykehus.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Med mål om å optimalisere legemiddelbehandling under hele pasientforløpet, planlegger vi å teste ut en forbedringsintervensjon i akuttmottak hvor klinisk farmasøyt inngår som en del av det tverrfaglige teamet. Farmasøyten skal innhente informasjon om legemiddelbruk, og med farmasøytisk kompetanse tilgjengelig i akuttmottaket kan legemiddelrelaterte problemer identifiseres og løses umiddelbart. Dette vil frigi tid både for leger og sykepleiere, spesielt i akuttmottak, men også videre ut i sykehuset.

- Vår hypotese er at ved å innføre intervensjonen, identifiseres og reduseres legemiddelrelaterte problemer inkludert uhensiktsmessig legemiddelbruk, interaksjoner og bivirkninger, liggetid i akuttmottak og lengde på sykehusopphold, samt øker tid til re-innleggelse og andel samstemte legemiddellister, sier forskningsleder Renate Elenjord ved Sykehusapotek Nord.

- Vi har utformet et forskningsprosjekt som strekker seg fra å identifisere nå-situasjon og hvilke arbeidsoppgaver som utføres, hvordan, hvor lang tid de tar og hvilke oppfatninger helsepersonell og pasienter har per i dag, til å gjennomføre intervensjonen, samt evaluere den både kvantitativt, kvalitativt og økonomisk. Prosjektet avsluttes med å formidles til interessenter, for å sikre at forskningsresultater kommer til umiddelbar nytte. Midlene skal finansiere to doktorgradsprosjekter og ett post doktorprosjekt, sier Elenjord som skal lede dette forskningsprosjektet.

Prosjektgruppen for øvrig består av Beate Garcia (SANO/UiT), Eirik Hugaas Ofstad (NLSH), Ole Magnus Filseth (UNN), Per Christian Valle (UNN), Anne Lise Brygfjeld (brukerrepresentant), Kristian Svendsen (UiT), Elin Lehnbom (UiT), Lars Røslie (UNN), Nanna Eriksen (NLSH), Kjersti Dale Nilsen (UNN), Renata Vesela (SANO), Tine Johnsgård (SANO) og Torbjørn Wisløff (helseøkonom FHI, UiO).

Sist oppdatert 31.01.2022